Recent Articles

Automatisch metadata toevoegen aan leermiddelen en leerlijnen tijdens arrangeren

When a label is on something, it becomes an it

Op allerlei manieren weten sociale en commerciele websites aan te geven waar oude collega’s, klasgenoten, boeken en CD’s te vinden zijn die al lang vergeten zijn. Door bestaande relaties in arrangementen te gebruiken, eerdere selecties van docenten te gebruiken, metadata te hergebruiken kunnen docenten in ondersteund worden in het maken van bruikbare leermiddelen in arrangementen.

Advertenties

Het maken van arrangementen voor het onderwijs

Voorbeelden van arrangementen en aanwijzingen voor ontwerp

Binnen het onderwijs kunnen arrangementen ontwikkeld worden met behulp van arrangeertools. Binnen collecties zoals Wikiwijs, DigilessenVO en Onderwijsvernieuwingscoorporatie kunnen arrangementen worden ontwikkeld, beheerd en aangepast voor verschillende doelgroepen. Hergebruik van arrangementen is hierbij een belangrijk aspect. Hoe meer materiaal er kan worden hergebruikt, hoe minder nieuw materiaal nodig is.

The Learning Object Context Profiling Model

Dimensions for reusing learning objects

From the descriptions of the individual dimensions in Sections described in Strijker (2004), many of the dimensions relate to overlapping situations. This occurred through their evolution within the Why?, Who?, What?, How?, and Where? questions as a structure for the research. This structure may have served its purpose however, if a reduced set of dimensions can cover the same general ideas with respect to the Systems-Personal orientations.

Voorbeelden van leerlijnen

Hoe kunnen leerlijnen er in de praktijk uit zien

Leerlijnen kennen verschillen in functie, opbouw, niveau, context en doelgroep. Hieronder volgt een inventarisatie van een aantal voorbeelden van uitgewerkte leerlijnen. Hierbij wordt een beeld gegeven van functies in verschillende leergebieden (zoals rekenen en scheikunde) en sectoren (zoals primair en voortgezet onderwijs). De volgende leerlijnen worden beschreven.
1. Kerncurricula
2. TULE
3. Doorlopende leerlijn voor het thema water
4. Leerlijn natuur, leven en techniek (NLT)
5. Rekenen speciaal onderwijs
6. Rekenen methode pluspunt
7. Leerlijn rekenen tot 20
8. Digitale leerlijnen
9. Doorlopende leerlijnen vmbo/mbo
10. Leerlijn medewerker maatschappelijke zorg

Reuse of Learning Objects – Human and Technical Aspects

Summary of the dissertation Strijker, A. (2004). Reuse of Learning Objects - Human and Technical Aspects.

The reuse of electronic learning material has been a goal and a problem for more than two decades in the educational sector. Already in the 1980s a number of initiatives occurred with the aim of promoting the reuse of educational software outside of its original market. These initiatives came to little success for a number of reasons. One certainly was the technology of the time, with incompatibilities in operating systems and storage media forming major barriers. In addition, there were problems in awareness and access. Potential users had little opportunity to be aware of what was available or to see or try it out. Since the 1980s some progress has been made, but there are still many aspects that can be studied.

Hergebruik van leermiddelen – Sociale en technische aspecten

Het hergebruik van digitale leermiddelen is al decenia lang een doel op zich en daarmee ook een probleem binnen het onderwijs. Alin de jaren ’80 warenn er een aantal initiatieven met het doel het hergebruik van onderwijssoftware buiten haar originele markt te stimuleren. Deze initiatieven hebben om verschillende redenen weinig succes gehad. Één van deze redenen was de technologie van de tijd, met onverenigbaarheden in werkende systemen en opslag mogelijkheden die belangrijke barrières vormen. Bovendien waren er problemen in voorlichting en toegang. De potentiële gebruikers hadden weinig kans zich bewust te worden van wat beschikbaar was of het uit te proberen. Sinds de jaren ’80 is wat vooruitgang geboekt, maar er zijn nog vele aspecten die kunnen worden bestudeerd.

Verkennend onderzoek naar het arrangeren met leerlijnen

Paper voor ORD presentatie 8 juni 2011

Door inhouden en tussendoelen aan leermiddelen te verbinden kunnen leerlijnen docenten ondersteunen in het zoeken, maar ook in het arrangeren van aanvullende en vervangende leermiddelen (Strijker, 2010). Arrangeren is hierbij het geheel van selecteren, combineren en op volgorde zetten van leermiddelen door de docent voor zijn/ haar onderwijs (De Boer & Ten Voorde, 2009).

TeleTOP en onderzoek op Universiteit Twente

In het voorjaar van 1998 werd TeleTOP ontwikkeld door de faculteit Onderwijskunde op de Universiteit Twente in Nederland. Open standaarden, zoals SCORM, IEE-LOM en Dublin Core werden tijdens het begin van het ontwerp geimplementeerd om hergebruik te ondersteunen. Tevens werd er onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit en efficientie van de toepassing van dergelijke open standaarden. Het was niet de eerste ELO die werd gebruikt, maar het was de eerste leeromgeving waar de docenten zelf cursussen kunnen maken zonder ICT-kennis. Kern van de leeromgeving was en is de overzicht van werkzaamheden “Het rooster”, waar de docent de activiteiten per week kan organiseren. Sinds 1998 is de look en feel is volledig veranderd en de ELO heeft veel meer functionaliteiten. Modules als Digitaal Portfolio, toetsmodule en Assessmentcenter zijn ontwikkeld om competentiegericht onderwijs beter te ondersteunen.

Functies van leerlijnen

Samenhang, continuiteit, organisatorisch, niveaudifferentiatie, studieloopbaanbegeiding, onderwijsbenadering en arrangeren

Leerlijnen hebben een aantal specifieke kenmerken als het gaat om opbouw, gebruikscontext en doelgroep. Deze kenmerken zijn direct gerelateerd aan de functie van een leerlijn. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de functie van leerlijnen en worden de kenmerken verder omschreven.