Functies van leerlijnen

Samenhang, continuiteit, organisatorisch, niveaudifferentiatie, studieloopbaanbegeiding, onderwijsbenadering en arrangeren

Citation
, XML
Auteurs

Abstract

Leerlijnen hebben een aantal specifieke kenmerken als het gaat om opbouw, gebruikscontext en doelgroep. Deze kenmerken zijn direct gerelateerd aan de functie van een leerlijn. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de functie van leerlijnen en worden de kenmerken verder omschreven.

De functie van een leerlijn kan per context verschillen. De context in de vorm van school of onderwijsinstelling is bepalend bij de toepassing van leerlijnen door verschillen in bijvoorbeeld visie, doelgroep en leeractiviteiten. Tabel 1 geeft de verschillende toepassingsmogelijkheden van leerlijnen weer in functies.

 
Tabel 1 Functies van leerlijnen
Functie Omschrijving
Samenhang

Een leerlijn kan onderwerpen thematisch ordenen, om onderdelen van vakken te integreren en horizontale samenhang tussen vakken te stimuleren

Continuïteit

Een leerlijn kan over verschillende leerjaren en tussen sectoren heen verticale samenhang ondersteunen. Ook: aansluiten op internationale referentiekaders.

Organisatorisch

Een leerlijn kan op basis van roostertechnische kaders leerlijnen organiseren om onderwerpen aan te laten sluiten bij stages of externe projecten.

Niveaudifferentiatie

Een leerlijn kan differentiëren in niveau van de leerling, alternatieven voor hoogbegaafden, individuele leerlijnen voor moeilijk lerenden. Op basis van leerling-profielen leerlijnen inrichten om aan te sluiten bij het niveau en interesses van leerlingen.

Studieloopbaanbegeleiding

Een leerlijn kan een studieloopbaan en de vorderingen van de leerling ondersteunen, op basis van bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Onderwijsbenadering

Een leerlijn kan gebaseerd zijn op een specifieke didactiek.

Arrangeren

Een leerlijn kan structuur bieden om arrangementen te maken.

In veel gevallen worden meerdere functies gecombineerd binnen een leerlijn. Zo komt continuïteit en samenhang in veel leerlijnen voor als nadrukkelijk uitgangspunt.